ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาหัวข้อ “ทำ Content ยุคปัจจุบันอย่างไรให้ปังไม่ให้แป็ก

สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาซอฟต์แวร์ “ทำ Content ยุคปัจจุบันอย่างไรให้ปังไม่ให้แป็ก”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาซอฟต์แวร์ เรื่อง ทำ Content ยุคปัจจุบันอย่างไรให้ปังไม่ให้แป็ก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา Content ของตัวเองในเกิดความน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Youtuber ชื่อดังเจ้าของช่อง “PHAZTTER” เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรม : คลิกที่นี่