ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)” กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ สถานที่สมัคร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เทเวศร์) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutp.ac.th หรือรับใบสมัครได้ที่กองกลาง งานสภามหาวิทยาลัย เท่านั้น