ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ประกวดผลงานธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการ RMUTP Startup Thailand League 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดผลงานธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการ RMUTP Startup Thailand League 2022 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผศ.ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีและโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นเป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประกวดผลงานไปพัฒนาและต่อยอดแนวคิดโดยใช้นวัตกรรมที่แปลกใหม่และทันสมัยเพื่อสร้างธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งตลอดจนสามารถร่วมบูรณาการองค์ความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในระดับภูมิภาค ได้แก่พี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักลงทุน และความร่วมมือจากศิษย์เก่า กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มการค้าในพื้นที่ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งและเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นให้ก้าวสู้ตลาดโลกในระดับประเทศ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุติ อาทิเช่น คุณอานนท์ บุญยประเวศ CEO และ Co-Founder จากบริษัท Tech Farm จำกัด คุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ CEO และ Co-Founder จากบริษัท Innovation Plus จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และอาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดผลงานธุรกิจนวัตกรรมจำนวน 4 ทีม โดยทีม ทีม Pumkins กลิ้งหัวใจ Cash VANS APPLICATION ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม D SCHOLAR WEALTH ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Indy Kanom Jeen ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และทีม แค่ไหน…แค่น้้น ได้รับรางวัลชมเชย

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจมทร.พระนคร