ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้น ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และอีกจำนวน 34 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมในงานด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระหว่างคณะวิชา รวมถึงนิสิตหรือนักศึกษาของแต่ละคณะวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีขอบเขตระยะเวลาของความร่วมมือ 5 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลบัณฑิต แสงดี และอาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นผู้ประสานงานในการลงนามครั้งนี้

ทั้งนี้ อาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา แก้วเชือกหนัง ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และอาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

ที่มา : สาขาวิชาการจัดการ
ถ่ายภาพ : งานสื่อสารองค์การ