ข่าวกิจกรรม

การประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สายสนับสนุน และพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ณ ห้อง R203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา