ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อดังประกาศแนบ ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ห้อง 2210)
อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนำหลักฐานมายื่นในวันทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตใช้พื้นที่

สอบถามเพิ่มเติม งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ 026653555 ต่อ 2106