ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ พัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ พัฒนาจิต พัฒนาชีวิต สู่นักธุรกิจมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ ต่อสังคม อีกทั้งยังพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อให้ก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และ เป็นพลเมืองดี โดยภายในโครงการได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การพัฒนาจิต พัฒนาชีวิต” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ กันธะวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร และ ดร.กรรณิการ์ แสนสุภา  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  การฝึกอบรมในหัวข้อ “พัฒนาชีวิตอย่างไรก่อน เมือเจอ หลากหลายความคิดในองค์กร…ไม่ดราม่า” โดย ดร.นพดล เดชประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และ หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ สู่บันใดความสำเร็จ” โดยนายสิฐิปกร ญาณปัญญา  ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สุวินชาสมาร์ทฟาร์ม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แผนธุรกิจสำหรับสตาร์ทอัพ และนวัตวิถึเชิงเกษตรสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิต ” โดย คุณสุวินชา การพัด และคุณสหภาพ โคตรมะ และการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการทำพิซซ่าอบเตาดินทางเลือกใหม่ของการสร้างรายได้ จากกลุ่มชุมชนอีกด้วย

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ คลิกที่นี่