ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา online & On-site ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดโครงการสัมมนาและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา online & On-site ประจำปีการศึกษา 2563
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้
ซึ่งการจัดโครงการก็เพื่อเป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 และติดตามปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่างๆ อีกด้วย
โดยการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพนอกเหนือจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในสายงานที่นักศึกษาถนัดในอนาคต
ในการนี้ ยังได้มีพิธีมอบโล่รางวัลแก่สถานประกอบการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นและพิธีมอบเกียรติบัตรผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น รูปแบบ Poster ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากนั้นเป็นกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” ของนักศึกษาทั้ง 7 สาขาวิชาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet / facebook Live / video call line group / On-site)
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Co operative Education 2021 RMUTP https://youtu.be/RYAzyhDqD20
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ