ข่าวกิจกรรม

จัดการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ