ข่าวประกาศ

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 ประจำปี 2566 คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร

หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)ได้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2546 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (การเกณฑ์ทหาร) ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

 • อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (ให้นับปี พ.ศ. ที่เกิด) ; (ย่างเข้า ๒๑ ปีบริบูรณ์)
 • มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปี บริบูรณ์
 • กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าแต่จะต้องไม่สูงกว่าปริญญาโท
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เคยได้รับการผ่อนผันทหารแล้ว ไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกอีก แต่ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ การตรวจเลือกเป็นประจำทุกปี
 • นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่เคยดำเนินการขอผ่อนผันทหารการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้วจากสถานศึกษาเดิม แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะต้องดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารใหม่อีกครั้งในนามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการใช้ยื่นในการขอผ่อนผันฯมาพร้อมด้วย
 • นักศึกษาสามารถนำส่งเอกสารได้ที่ งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารพร้อมมงคล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2566

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผันทหารฯ(ที่ส่ง งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ)

 • สำเนา สด.๙  (หน้า – หลัง)                                                         จำนวน ๔ ฉบับ
 • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.๓๕ (หน้า – หลัง)     จำนวน ๔ ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                       จำนวน ๔ ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    (หน้า – หลัง)                           จำนวน ๔ ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา      (หน้า – หลัง)                          จำนวน ๔ ฉบับ
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล                                                            จำนวน ๔ ฉบับ
 • สำเนา สด.๑๐ ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหาร                            จำนวน ๔ ฉบับ
 • สำเนา สด.๔๓ (ในกรณีที่เคยได้รับการตรวจเลือกมาแล้ว แต่ได้เข้ามาศึกษาใหม่
  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)                             จำนวน ๔ ฉบับ

**หมายเหตุ:เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นขอผ่อนผันฯตามข้อ ๑-๘ ให้นักศึกษารับรองสำเนาถูกต้อง ทุกฉบับ
**อนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (การเกณฑ์ทหาร) ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น ถ้า นักศึกษารายใดไม่ประสงค์ขอทำการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ให้นักศึกษาเขียนบันทึกยืนยันว่าไม่ประสงค์ขอทำการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานวิชาทหาร โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๕๕๕ ต่อ ๒๔๐๑