ข่าวกิจกรรม

มมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 2) Online

งานการจัดการความรู้ (KM)
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้ และประกันคุณภาพ (ระยะที่ 2) Onlin วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ก็เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเรื่อง ชุนชนนักปฏิบัติ (Community of practices : CoP) เพื่อสกัดความรู้ออกมาเป็น Knowledge asset ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมีวิทยากรบรรยายและเสวนา
Cop 1 (กลุ่มวิชาการ)
1. ดร.นน อัครประเสริฐกุล
ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2. คุณพรชัย เอี่ยมสุกใส
Depa Digital Provider สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3. คุณอังคณา ฉัตรแก้ว
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจพัฒนาองค์กรและบุคลากร
4. คุณสกนธ์ทิพย์ นามสง่า
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ธุรกิจ
5. อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม
หัวหน้างานการจัดการความรู้

Cop 2 (กลุ่มส่งเสริมพัฒนาวิชาการ)
1. ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
2. อาจารย์พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน
3. อาจารย์พรคิด อั้นขาว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ
4. อาจารย์เกียรติศักดิ์ ลาภพาณิชยกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

Cop 3 (กลุ่มระบบงานสนับสนุน)
1. คุณทิชัย อินทนิล
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร
2. คุณสุธัญญา มั่งมี
นักวิชาการศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ทั้งนี้ชุมชนนักปฏิบัติทั้ง 3 Cop
โดยผ่านเกณฑ์แบบประเมินความรู้ออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ลิงค์ คลิกที่นี่