ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก

  • ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก  อ่านประกาศ คลิกที่นี่
  • สำหรับผู้ที่มีรายชื่อประกาศดังหล่าว ให้ติดต่อขอทำบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ (ห้อง 2210) อาคาร 2 ชั้น 2 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศ
  • สอบถามเพิ่มเติม 026653555 ต่อ 2106 (ในวันและเวลาราชการ)