ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 (สายวิชาการ)

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ ระยะที่ 2 (สำหรับอาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในด้าน การทำงาน การใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยายในหัวข้อ “โรคใหม่ สร้าง โลกแห่งการเรียนรู้ : อนาคตการศึกษาไทย ยุคหลัง COVID-19 ” ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ที่มา : งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่