ข่าวกิจกรรม

โครงการ Startup Thailand League 2024 : Coaching Camp

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนายรัชชานนท์ รัตนวิจิตร (นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ) นางสาวมุทิตา เจริญกิจพิพัฒนา นางสาวสุรางคนา แตงบัว (นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด) นายศรัณย์ หมีลำพอง นางสาวอัญมณี เกษีสังข์ นางสาวพัทธ์ธีรา เธียรธีรา (นักศึกษาสาขาการผู้ประกอบการ) นายธนทัต สฤษดิ์รัตน์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) และนายชิติพัทธ์ นวลฤทัย (นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ) เข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League 2024 : Coaching Camp ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 ณ.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
#อาจารย์ที่ปรึกษา#ผู้ควบคุมทีม
1. อาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.อาจารย์ ดร.กวิน มากธนะรุ่ง อาจารย์สาขาวิชาการเงิน
3 อาจารย์ ดร. ภิญญา มากธนะรุ่ง อาจารย์สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
4.อาจารย์วิรัชพัชร อสัมภินพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
5.อาจารย์ศิรินทิพย์ กุลจิตรตรี อาจารย์สาขาวิชาการตลาด
6. อาจารย์ดารุณี บุญมา อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
7.อาจารย์ภัทธิดา ภัทรนาวิก อาจารย์สาขาวิชาการตลาด