ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจจัดกิจกรรม Smart Start up Sustainable Development

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม Smart Start up Sustainable Development ภายใต้โครงการ RMUTP Startup Thailand League 2024 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้กำลังใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ และอาจารย์ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดแนวคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) ในการนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “IDEA Generation” โดยได้รับเกียรติจากคุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO & Founder We Chef (Thailand) Co.,Ltd เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องอัจฉริยะ 212 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ