ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 1

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ไต่วัลย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนกล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และบุคลากร ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ มทร.พระนคร ดร.คมเขต เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มทร.พระนคร และ ดร.ณัฐวุฒิ ว่องทรัพย์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ