ข่าวกิจกรรม

โครงการการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564 (ระยะที่ 1)

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการสร้างผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (ระยะที่ 1) ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 ผ่าน Facebook Live : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และ Google Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธรุกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และอาจารย์อาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษา ให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการประกอบธุรกิจ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้ตรงตามยุคสมัย Thailand ๕.๐ เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ อีกทั้งยังปลูกฝังให้นักศึกษามุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกทางสังคมควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจ และยังสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา การดำเนินการธุรกิจในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ยังได้มีการอบรมในหัวข้อ Entrepreneur Mindset, เทคนิคการ Pitching สะกดใจ, Business Plan อย่างไรให้ได้ผลและธุรกิจยั่งยืน, เทคนิคการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ และ Workshop การทำ BMC โดยมี คุณอังคณา ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจพัฒนาองค์กรและบุคลากร คุณสกนธ์ทิพย์ นามสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และกลยุทธ์ธุรกิจ คุณชุติมา คชพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันนาย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กร และอาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม ออาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ หัวหน้างานการจัดการความรู้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้