COVID-19ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร