ข่าวกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 : นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 3) โดยมี อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ในการนี้ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “ปฏิบัติงานสหกิจอย่างไรให้ปัง” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา อาจารย์ปาริชาติ ช้วนรักธรรม หัวหน้างานการจัดการความรู้ (KM) อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ผศ.ผุสสดี วัฒนเมธา อาจารย์สาขาวิชาการตลาด ให้เกียรติเป็นวิทยาในการเสวนา อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณปฐมพงศ์ จิรวรรณธนพงษ์ Project Manager IT One.co.,LtD เป็นวิทยากรภายนอกในการบรรยายในหัวข้อ TRENDS : Driving the Future และภายในกิจกรรมยังได้มีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการออกสหกิจศึกษาพร้อมลุ่นรับรางวัลมากมาย ณ ห้อง R203 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่