ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร พระนคร นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี ณ ลานพระราชวังดุสิต เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย