ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ราชมงคลพระนคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือ และความถูกต้องด้านข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย คำสั่ง มติ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ