ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “รณรงค์การใช้สะพานลอย ปลอดภัย ใส่ใจชีวิต คิดข้ามสะพานลอย”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ปี 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “รณรงค์การใช้สะพานลอย ปลอดภัย ใส่ใจชีวิต คิดข้ามสะพานลอย” ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงปลูกจิตสำนึกการใช้สะพานลอย ณ บริเวณถนนพิษณุโลก หน้าคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน และ วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 ภาพข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ #เด็กบริหาร #บริหารธุรกิจ #มทรพระนคร #BUS #RMUTP #BUS_RMUTP