ข่าวกิจกรรม

การประกวดแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2024 : Regional Pitching ระดับภูมิภาค “ภาคกลางและภาคตะวันออก”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2024 : Regional Pitching ระดับภูมิภาค “ภาคกลางและภาคตะวันออก” จำนวน 5 ทีมได้แก่ ทีม The Fact : STAGE NO.1 ทีม BBP : STAGE NO.4 ทีม Creen : STAGE NO.3 ทีม Sang Q : STAGE NO.2 และทีม ป้ายเหลือง : STAGE NO.1 โดยมี ดร.กริชผาก บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ