ข่าวกิจกรรม

“โครงการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์” Re Skill หัวข้อ “Practice for HR operation”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์” Re Skill หัวข้อ “Practice for HR operation” (Online : Zoom Meeting) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์มนัส บุญวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างทักษะใหม่ที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่ทำอยู่ เป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับการทำงานในยุคปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ “Practice for HR operation” โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ศุภกร กฤษฎิ์ปะภาส ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA
โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วม