ข่าวกิจกรรม

งานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ จัดประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ จัดประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความมั่นใจกับระบบการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 9-12 และ 15-16 มิถุนายน 2563

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย อาจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (โดยกรรมการภายนอก) ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสร้างความมั่นใจว่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลได้จัดการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับความรู้ ความสามารถ พร้อมออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้อง 7202, 7204, 7206 อาคาร 90 ปี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่