Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

วิชาทหาร  การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการระหว่างการศึกษา หรือเรียนรู้ (เกณฑ์ […]

ห้องออกกำลังกาย

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ บริการห้องออกกำลังกายได้จัดให้มีห้องออกกำลังกาย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะศึกษาและปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ […]

ห้องพยาบาล

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ

ให้การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น และบริการยา เฉพาะโรคปัจจุบัน ที่สามารถบำบัดได้ด้วยยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งไม่ใช่การรักษาที่เกินอำนาจและหน้าที่พยาบาล  […]