ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศแจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ

 1. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วันเวลาที่สอบและห้องที่สอบ จากประกาศของสถาบันภาษา <Click>
 2. ศึกษาคู่มือการสอบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ คู่มือการสอบภาษาอังกฤษ
 3. ตรวจสอบ Username และ Password ที่ใช้ในการสอบ สามารถศึกษาได้จากคู่มือการสอบ
 4. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 5. เตรียมหลักฐานการยืนยันตัวตนสำหรับเข้าสอบในระบบ Google Meet โดยใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
 6. การยืนยันตัวตนในระบบ Google Meet นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ก่อนเข้าระบบ Google Meet และเปิดไมค์เมื่อผู้คุมสอบเรียกชื่อ
  ให้แจ้งชื่อและนามสกุลพร้อมแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตนตามข้อ 5 และปิดไมค์เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จ
  และรอผู้คุมสอบแจ้ง Link สำหรับการสอบให้นักศึกษา
 7. นักศึกษาต้องเปิดกล้องพร้อมปิดไมค์ตลอดระยะเวลาการสอบ และออกจากระบบ Google Meet เมื่อทำข้อสอบเสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่เข้ารับการทดสอบฯ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบการสอบได้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ 1) และวิชาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 2) ตามปกติเท่านั้น

 

รายชื่อนักศึกษาและห้องสอบในระบบ Google Meet

หากนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในเอกสารข้างต้น จะมีรายชื่อสอบในรอบถัดไปในระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ  ข้อสอบ 120 ข้อ

 • นักศึกษาสอบผ่าน 70 ข้อ สามารถเทียบโอนวิชาภาษาอังกฤษ 1
 • นักศึกษาสอบผ่าน 90 ข้อ สามารถเทียบโอน ภาษาอังกฤษ 1 และ ภาษาอังกฤษ 2