ข่าวกิจกรรม

การประกวดกิจกรรม Smart Start IDEA by GSB Startup ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประกวดกิจกรรม Smart Start IDEA by GSB Startup ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet) รอบตัดสิน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการตัดสิน พร้อมด้วย ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ทั้ง 7 สาขาวิชา และอาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ หัวหน้างานงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม เป็นผู้ดำเนินรายการและเข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้ ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Highway Account ชื่อผลงาน Application Highway Account
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม สามเกลอ ชื่อผลงาน LHOB RUEN (หลบเรือน)
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Indy Kanom Jeen ชื่อผลงาน ข้าวปุ้นซาวแห้ง อบน้ำยา
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม ข้าวกล่อง Frozen ชื่อผลงาน ข้าวกล่อง Frozen

จัดกิจกรรมโดย : งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาและทรานสคริปต์กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ