ข่าวประกาศ

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนเข็มที่ 4 (Pfizer booster)

นักศึกษา มทร.พระนคร ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การรับวัคซีนเข็มที่ 4 (Pfizer booster) ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ โถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามนี้
– นักศึกษาต้องมารับการฉีดวัคซีนด้วยตนเองเท่านั้น **หากพบว่ามีการสวมสิทธิ์จะถูกดำเนินการทางวินัยนักศึกษาทั้งผู้ที่ลงทะเบียนและผู้สวมสิทธิ์**
– นักศึกษาควรเดินทางมาถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีพื้นที่สำหรับจอดรถ หากนำรถส่วนตัวมาแนะนำให้ไปจอดบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ)
– นักศึกษาควรแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดลำลองสุภาพ
– นักศึกษาโปรดจำหมายเลข HN ของตนเอง เพื่อใช้ลงทะเบียน

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันรับการฉีดวัคซีน
– บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
– ปากกาสีน้ำเงินส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
– นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว หรือหายจากการติดเชื้อโควิด-19 น้อยกว่า 1 เดือน (ติดเชื้อหลังวันที่ 25 เม.ย. 65)
– นักศีกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรืออยู่ระหว่างกักตัว
จะยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ ขอให้งดการเข้ารับวัคซีนในวันดังกล่าว

หมายเหตุ
นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในวัน เวลาดังกล่าวได้ด้วยเหตุใดก็ตาม
ทางมหาวิทยาลัยฯ ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้ารับวัคซีนทุกกรณี และถือเสมือนว่านักศึกษาได้ใช้สิทธิ์วัคซีนไปแล้ว
เนื่องจากโรงพยาบาลไม่สามารถจัดเก็บสิทธิ์วัคซีนที่ท่านไม่มาฉีดตามวันเวลานัดหมายให้ได้