ข่าวกิจกรรม

โครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปี 2565

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมสู่โลกอาชีพ และปลูกฝังให้นักศึกษาได้คำนึงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การมีระเบียบวินัย การปฏิบัติให้ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมที่ดี รวมถึงการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน ในการนี้ยังได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ได้แก่กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมสอดแทรกเรื่องการทำงานเป็นทีมแบบร่วมสมัย และการปรับตัวให้ทันต่อโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ เพิ่มความมั่นใจในการพูด ในการสื่อสาร การเช้าใจและสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีบุคลิกที่แตกต่างกัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ได้แก่ คุณบุญญฤทธิ์ ปุณญอิทธิกุล คุณสุภวิทย์ พุทธา ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ เพชรคง คุณเหมะรัตน์ เพชรคง คุณพุฒธินันท์ ศรีน้ำเงิน คุณสุรชัย นำแสงวินิช และคุณวุฒิชัย วิสุทธากุล และการศึกษาดูงานเรียนรู้ชีววิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สามารถโหลดภาพทั้งหมดได้ที่ : https://rmutp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/watchaniya_j_o365_rmutp_ac_th/EhOPftW9Z8BJiRMjH18MgbYB26LLCh-DruUr5QDvq7U5hQ?e=b6VjB0
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ