ข่าวกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ : รับตรงรอบที่ 2

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ : รับตรงรอบที่ 2 💙
คณะบริหารธุรกิจ #ราชมงคลพระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ รับตรงรอบที่ 2 (วุฒิ ม.6 , ปวช., ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังนี้
🔵 สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
🔵 สาขาวิชาการจัดการ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
🔵 สาขาวิชาการเงิน : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน
🔵 สาขาวิชาการตลาด : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
🔵 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
🔵 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ และ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจบริการยั่งยืน
🔵 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์