ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปี 2566”

งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งตารางเรียนปรับพื้นฐาน  “โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษา ประจำปี 2566” ดังนี้

สอบถามเพิ่มเติม งานบริการวิชาการแก่สังคม 02 665 3555 ต่อ 2307