ข่าวประกาศคณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ “สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ “สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ” กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ (ในเวลาราชการ)

สถานที่สมัคร งานสภาวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๕ ครึ่ง อาคารรพี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

**โปรดใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ ศูนย์พณิชยการพระนคร ชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ
**ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ชั้น ๑ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

สอบถามเพิ่มเติม งานบุคลากร  คณะบริหารธุรกิจ โทร. ๐๒ ๖๖๕ ๓๕๕๕ ต่อ ๒๑๐๙