ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรม “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบใหม่)”

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 งานสารบรรณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการอบรม “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบใหม่)” โดยมีนายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ระบบสารบรรณฯ ในครั้งนี้ ณ ห้อง Self-access ชั้น 2 ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ