ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Up Skill)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ ภายใต้หัวข้อ“ความเสี่ยงในงาน Import Export and Customs” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา ศักยภาพ ให้กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเห็นได้ว่าบุคลากรในสายอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ต้องมีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการวางแผน ด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า การบริหารการเงิน มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน หากมีความเชี่ยวชาญที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมช่วยพัฒนาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญา แก้วเชือกหนัง ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ✨คุณไปรยา ปันจี้ ตำแหน่ง Transportation and Customs Manager บริษัท เอชเอฟซี เพรสทีจ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่าน ZOOM แบบออนไลน์ 🏗️ จัดโดย : สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน