คณะบริหารธุรกิจ

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ระลอกใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การระบาดรอบที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1CLICK
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2CLICK
(TH) แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการฝึกงานอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19CLICK
(EN) Measures for Classroom and Internship Program Arrangement Due to the Pandemic of Coronavirus 2019 or COVID-19CLICK
(China) 关于教学管理与实习指南 由于新型冠状病毒感染CLICK
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)CLICK
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายที่ 1CLICK
มาตรการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รายที่ 1CLICK
การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)CLICK
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส COVID-๑๙CLICK
ประกาศคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)CLICK
ประกาศ มาตรการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)CLICK
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)CLICK
ประกาศ การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)CLICK

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ช่องทางสำหรับสอบถามข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ของคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์/เจ้าหน้าที่เบอร์อาจารย์/เจ้าหน้าที่เบอร์
อาจารย์บุญเรียม ทะไกรราช
หัวหน้างานหลักสูตร
โทร. 083-424-4142
คุณอรสุมา นิลแดง
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
โทร.096-438-7249คุณศิราภรณ์ โรจนธนภัทร์
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.081-246-5452
คุณพัชรี แก้ววงษ์ศิริ
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.061-596-5523คุณเบญจภา ม่วงกลม
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.085-172-9473
คุณสุรัฐยา ภู่ทับทิม
งานทะเบียนและประมวลผล
โทร.090-658-8761
นางลาวัลย์ สายสุวรรณ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
และงานศิลปวัฒนธรรม
โทร.087-084-2960นายอภิชาติ​ วันลักษณ์
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
โทร.096-952-9977
สุธัญญา มั่งมี
ประสานงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร.065-098-9596นางสาวนุชนาจ รัชฎาวรรณ์
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โทร.087 -0842960
วรัญญา สมศิริ
งานกีฬา
โทร. 087-687-2221นางสาวณัฐวรรณ จันทร์พ่วง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร.082-573-1891
ว่าที่ร้อยตรีวีระพล ปันมาเชื้อ
งานวิชาทหาร และงานพัฒนาวินัย
คุณธรรม จริยธรรม

โทร. 082-873-8919นายธีระวัฒน์ เพ็ญภินันท์

งานกิจกรรมสโมสรและชมรมนักศึกษา และทรานสคริปต์กิจกรรม
โทร. 084-699-6304