โครงการวิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์รักษาธรรมชาติ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง (ชุมชนไทยพวน)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ […]

นักศึกษา ปวช. คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา […]