สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ ศึกษาดูงานบริษัท Orionhealth

วันนี้ (28 สิงหาคม 2560) สาขาวิชาระบบสาระสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.อารีย์ มยังพงษ์ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจาย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้โอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัท orionhealth โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์ชัย พาสุข Software Engineer พร้อมทีมงานบรรยายเพื่อให้ความรู้พร้อมดูการทำงานจริงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักศึกษานำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตการทำงานต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

 

การสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนครได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนของพณิชยการพระนคร เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 100 ราย ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Bali State Polytechnic

วันนี้ (22 สิงหาคม 2560) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย อาทิ วิธีการนุ่งโจงกระเบน การรำวง เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2- ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

รับชมภาพเพิ่มเติม คลิก

 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนครได้จัดโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ ระยะที่ 3 (การนำเสนองานวิจัย) ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เป็นวิทยากรบรรยาย โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้การเขียนข้อเสนอการวิจัยไปจนถึงการฝึกปฏิบัติการนำเสนอข้อเสนอการวิจัย เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาค
ที่มา/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

COde

ข่าวบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(JOB) คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

(JOB) คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(JOB) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราว ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

[JOB] ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำงานประสานสาขาวิชาระบบสารสนเทศ

[JOB] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา

ดูทั้งหมด

[นักศึกษาเทียบโอน] งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาเรียนเสริมก่อนสอบวัดความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Reading →