การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม, คณะบริหารธุรกิจ

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ จัดการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา […]

กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ประจำปี 2561

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการสำหรับผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม ดาวน์โหลด กำหนดการสำหรับผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ดาวน์โหลด กำหนดการสำหรับผู้กู้รายใหม่ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ (อาจารย์)

Posted Posted in คณะบริหารธุรกิจ, รับสัมครงาน