ฝ่ายวางแผน

โครงการ / อบรม / สัมมนา

งานแผนยุทธศาสตร์

Bus Retreat 2017ดาวน์โหลด
University Reprofilingดาวน์โหลด
แผนที่ทางยุทธศาสตร์ของ มทร.พระนครดาวน์โหลด
KPI แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี (2560-2564) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
ตารางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดาวน์โหลด

งานแผนและงบประมาณ

แบบเสนอขอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
แบบเสนอขอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
แบบเสนอขอโครงการด้านสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
ง.5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดาวน์โหลด
แผนดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด

งานติดตามและประเมินผล

แบบรายงานผลดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณดาวน์โหลด