ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

กำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567

งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการงานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับปริญญาตรี

กำหนดการ

เอกสารประกอบการกู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 02 665 3555 ต่อ 2402