เอกสารทางราชการ

สหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษาและอาจารย์)งานสวัสดิการ (สำหรับนักศึกษา)งานทะเบียนและประมวลผล (สำหรับนักศึกษา)ฝ่ายวางแผน (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษางานการเงิน
ขั้นตอนการส่งใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการส่งใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา
ตัวอย่างโครงงาน ปี 2561
ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงาน ปี 2561
ตัวอย่างรายงานวิจัย
แบบ FM (สำหรับนักศึกษา)
(2)ใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(3)แบบตอบรับ
(FM 09-01)(p.1-2)แบบฟอร์มแบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึ
(FM 09-02) แบบฟอร์มใบสมัครงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
(FM 09-03) (p.1-2)แบบฟอร์มแบบแจ้งรายละเอียดที่พีกระหว่างก
(FM 09-04) แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(FM 09-05 (p.1-2)แบบแจ้งโครงร่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(FM 09-06) (p.1) แบบแจ้งยืนยันส่งโครงงาน รายงาน งานวิจัย ปฏิบัติงาน
(FM 09-07)(p.1)แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-07)
แบบ FM (สำหรับสถานประกอบการ)
(FM 09-08)(p.1) หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
(FM 09-12) (p.1-2) แบบเสนองานสหกิจศึกษา
แบบ FM (สำหรับอาจารย์) PDF
(1)บันทึกการขออนุมัติเบิกค่าพาหนะค่านิเทศสหกิจศึกษาแบบฟอร์ม
(2)แบบคะแนนสำหรับอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา
(3)แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา
(4)แบบสรุปคะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา-จากอาจารย์นิเทศ
(5)แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา-ระดับปริญญาตรี-รายบุคล
(FM 09-09)แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
(FM 09-10)แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา
(FM 09-11)แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปะหน้าแบบฟอร์มสหกิจศึกษา-สำหรับอาจารย์
แบบ FM (สำหรับอาจารย์) Microsoft word
(1)บันทึกการขออนุมัติเบิกค่าพาหนะค่านิเทศสหกิจศึกษาแบบฟอร์ม
(2)แบบคะแนนสำหรับอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา
(3)แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา
(4)แบบสรุปคะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา-จากอาจารย์นิเทศ
(5)แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา-ระดับปริญญาตรี-รายบุคล
(FM 09-09)แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
(FM 09-10)แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา
(FM 09-11)แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปะหน้าแบบฟอร์มสหกิจศึกษา-สำหรับอาจารย์
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ (WinRAR archive)
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2558
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2559
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2560
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2561
แบบคำร้องทั่วไป
แบบขอ เพิ่ม เปลี่ยน ถอนการลงทะเบียน
แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
แบบขอเทียบโอนรายวิชาและแบบรายงานการเทียบโอนผลการเรียน
แบบขอผ่อนค่าบำรุงการศึกษา
แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอก มหาวิทยาลัย)
แบบขอลาพักการศึกษา
แบบขอเอกสารการศึกษา (หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์)
แบบคำร้องทั่วไป คณบดีลงนาม (ขอเรียนเกินหน่วยกิต-ขอเรียนทดแทน)
แบบคำร้องทั่วไป แบบขอเปลี่ยนชื่อสกุลคำนำหน้า(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แบบคำร้องทั่วไป แบบขอเปลี่ยนชื่อสกุลคำนำหน้า(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แบบคำร้องทั่วไป รองคณบดี (ขอเรียนข้ามภาค)
แบบฟอร์มขอลาออก
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา และการแก้ไขระดับคะแนน I (Incomplete)ระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แบบส่งเกรดเพิ่มเติม
งานติดตามประเมินผล
การจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
งานบริหารความเสี่ยง
(ปีงบประมาณ 2562)
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม.2561 รอบ 12 เดือน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม. 2562
แบบฟอร์มตาราง RMUTP-ERM
แบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง
แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 มทร.พระนคร
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.พระนคร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.พระนคร
นโบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มทร.พระนคร
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม.2562 รอบ 6 เดือน
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม.2562 รอบ 12 เดือน

(ปีงบประมาณ 2563)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงปม.63 รอบ 6 เดือน มทร.พระนคร
แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2563 มทร.พระนคร
แผนบริหารความเสี่ยง คณะบริหารธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม.2563 รอบ 6 เดือน
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม.2563 รอบ 12 เดือน

งานแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)
2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 – 2564) สู่การปฏิบัติ
ตารางแสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดการบริหาร ตัวชี้วัด 5 ปี กลยุทธ์ มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบระดับนโยบาย
รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ 2559
รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ 2560
งานแผนและงบประมาณ
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน (ม.ค. 2561)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ ม.ค. 2561)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (พ.ค. 2561)
ตัวอย่างแบบ ง.4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์_Plan_Edit
ตัวอย่างแบบ ง.6 แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น_PlanEdit
แบบฟอร์ม ง4 รายละเอียดคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์
แบบฟอร์ม ง5 รายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
แบบฟอร์ม ง6 แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอื่น
(แผนปฏิบัติราชการ)
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มทร.พระนคร
ผังยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัดปีงปม.2564 (ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน)
แผนปฏิบัติราชการ และ แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ

รายงานประจำปี
รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2558
รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2559
รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2560
รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2563