download

สหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษาและอาจารย์)งานสวัสดิการ (สำหรับนักศึกษา)งานทะเบียนและประมวลผล (สำหรับนักศึกษา)ฝ่ายวานแผน (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)งานสื่อสารองค์กรงานเทคโนโลยีทางการศึกษางานการเงิน
ขั้นตอนการส่งใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ขั้นตอนการส่งใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ตัวอย่างโครงงานสหกิจศึกษา
ตัวอย่างโครงงาน ปี 2561
ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงาน ปี 2561
ตัวอย่างรายงานวิจัย
แบบ FM (สำหรับนักศึกษา)
(2)ใบคำร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(3)แบบตอบรับ
(FM 09-01)(p.1-2)แบบฟอร์มแบบแจ้งรายละเอียดการเข้าสหกิจศึ
(FM 09-02) แบบฟอร์มใบสมัครงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา
(FM 09-03) (p.1-2)แบบฟอร์มแบบแจ้งรายละเอียดที่พีกระหว่างก
(FM 09-04) แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(FM 09-05 (p.1-2)แบบแจ้งโครงร่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
(FM 09-06) (p.1) แบบแจ้งยืนยันส่งโครงงาน รายงาน งานวิจัย ปฏิบัติงาน
(FM 09-07)(p.1)แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (FM 09-07)
แบบ FM (สำหรับสถานประกอบการ)
(FM 09-08)(p.1) หนังสือสัญญาการเข้ารับการปฏิบัติงานของนักศึกษา
(FM 09-12) (p.1-2) แบบเสนองานสหกิจศึกษา
แบบ FM (สำหรับอาจารย์) PDF
(1)บันทึกการขออนุมัติเบิกค่าพาหนะค่านิเทศสหกิจศึกษาแบบฟอร์ม
(2)แบบคะแนนสำหรับอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา
(3)แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา
(4)แบบสรุปคะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา-จากอาจารย์นิเทศ
(5)แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา-ระดับปริญญาตรี-รายบุคล
(FM 09-09)แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
(FM 09-10)แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา
(FM 09-11)แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปะหน้าแบบฟอร์มสหกิจศึกษา-สำหรับอาจารย์
แบบ FM (สำหรับอาจารย์) Microsoft word
(1)บันทึกการขออนุมัติเบิกค่าพาหนะค่านิเทศสหกิจศึกษาแบบฟอร์ม
(2)แบบคะแนนสำหรับอาจารย์นิเทศประเมินนักศึกษา
(3)แบบฟอร์มใบเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา
(4)แบบสรุปคะแนนนักศึกษาสหกิจศึกษา-จากอาจารย์นิเทศ
(5)แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน-สหกิจศึกษา-ระดับปริญญาตรี-รายบุคล
(FM 09-09)แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
(FM 09-10)แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา
(FM 09-11)แบบประเมินรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ปะหน้าแบบฟอร์มสหกิจศึกษา-สำหรับอาจารย์
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ (WinRAR archive)
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2558
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2559
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2560
ฐานข้อมูลสถานประกอบการ ประจำปี 2561
แบบคำร้องทั่วไป
แบบขอ เพิ่ม เปลี่ยน ถอนการลงทะเบียน
แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
แบบขอเทียบโอนรายวิชาและแบบรายงานการเทียบโอนผลการเรียน
แบบขอผ่อนค่าบำรุงการศึกษา
แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ
แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอก มหาวิทยาลัย)
แบบขอลาพักการศึกษา
แบบขอเอกสารการศึกษา (หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาและใบแสดงผลการศึกษาฉบับไม่สมบูรณ์)
แบบคำร้องทั่วไป คณบดีลงนาม (ขอเรียนเกินหน่วยกิต-ขอเรียนทดแทน)
แบบคำร้องทั่วไป แบบขอเปลี่ยนชื่อสกุลคำนำหน้า(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แบบคำร้องทั่วไป แบบขอเปลี่ยนชื่อสกุลคำนำหน้า(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แบบคำร้องทั่วไป รองคณบดี (ขอเรียนข้ามภาค)
แบบฟอร์มขอลาออก
ประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา และการแก้ไขระดับคะแนน I (Incomplete)ระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I )(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แบบส่งเกรดเพิ่มเติม
งานติดตามประเมินผล
การจัดทำรูปเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มการรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
งานบริหารความเสี่ยง
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม.2561 รอบ 12 เดือน
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. แผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะบริหารธุรกิจ ปีงปม. 2562
4.1 แบบฟอร์มตาราง RMUTP-ERM
4.2 แบบฟอร์มการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาส และระดับความรุนแรงจากความเสี่ยง
4.3 แบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ
งานแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)
2. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา 2561 – 2564) สู่การปฏิบัติ
ตารางแสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดการบริหาร ตัวชี้วัด 5 ปี กลยุทธ์ มาตรการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบระดับนโยบาย
รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ 2559
รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จ 2560
งานแผนและงบประมาณ
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน (ม.ค. 2561)
2. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ ม.ค. 2561)
3. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (พ.ค. 2561)
4. แบบฟอร์มเสนอโครงการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
5. แบบฟอร์มเสนอโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
6. แบบฟอร์มเสนอโครงการด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
7. แบบฟอร์มการแบ่งรายละเอียดโครงสร้างงานของโครงการ (Work Breakdown Structure -WBS)
8. แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
9. แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจงรายการสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563
ตัวอย่างการเขียนคำเสนอขอโครงการประจำปีงบประมาณ
ตัวอย่างการเขียนคำเสนอขอครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงปม. 2562 – คณะบริหารธุรกิจ
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2558
รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2559
รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจ ปี 2560